چه کسی مجبور به پرداخت هزینه های حاصل از اعتراض عدم موافقت می باشد؟

 In

شما می توانید علیه جواب منفی اعتراض کنید، تا اداره مربوطه تصمیم خود را دوباره بررسی کند. این بررسی هزینه به همراه دارد که مقدار آن بستگی به مدت زمان بررسی و ایالت محل سکونت دارد. در صورتی که شما اعتراض عدم موافقت را ببازید، مجبور به پرداخت هزینه های حاصل از آن خواهید بود. در صورت برد هزینه ای برای شما نخواهد داشت.