چه کسی در خواست کننده پناهندگی (ein Asylantragsteller / eine Asylantragstellerin) است؟

 In

 درخواست کننده پناهندگی (َAsylantragstellender /in) کسی است که درخواست پناهندگی داده باشد. ادارات درمورد این درخواست هنوز تصمیمی نگرفته باشند.