چه کسی حامل حمایت (schutzberechtigt) یا ماندگار (bleibeberechtigt) است؟

 In

حامل حمایت \ ماندگار(Schutzberechtigte / Bleibeberechtigte) کسانی هستند که یا حق درخواست پناهندگی، یا حفاظت پناهندگی و یا حفاظت کمکی دریافت کرده باشند و به این دلیل اجازه ماندن در آلمان را داشته باشند.