چه مقدار باید برای شکایت عدم فعالیت پرداخت کنم؟

 In

اگر شما شکایت عدم فعالیت را ببرید، اداره مسئول باید هزینه های مربوط را بپردازد، درغیراین صورت شما مجبور به پرداخت هزینه های حاصل خواهید بود. از این رو بهتر است، قبل ازهرکاری درخواست کمک های مالی روند حقوقی بدهید. اگرشما کمک های مالی روند حقوقی دریافت کنید، مجبور به پرداخت هیچ هزینه ای نخواهید بود حتی اگرشما در شکایت عدم فعالیت ببازید.