چه مدارکی را شما باید برای صحبت با مرکزمشاوره حقوقی و یا وکیل به همراه بیاورید؟

 In

اگر شما برای اولین باربه مرکز مشاوره حقوقی و یا وکیل مراجعه می کنید، باید تمام چیز را به طور دقیق به او توضیح دهید تا او بتواند به شما کمک کند. از این رو لطفاً تمام مدارک مربوطه را به همراه خود بیاورید. مدارک مورد نیاز می توانند قراردادها، نامه ها، نوشته های ادارات و یا رأی دادگاه باشند. بعضی مراکز مشاوره حقوقی فقط در صورتی به شما مشورت می دهند که شما درآمد جزئی شخصی داشته باشید و یا محل سکونت شما هامبورگ باشد. در این صورت لطفاً سند درآمد خود و یا محل سکونت خود را به همراه بیاورید.