پناهندگی، حفاظت پناهندگی و حفاظت کمکی به چه معناست؟

 In

درآلمان سه راه برای دریافت حفاظت وجود دارد:

. پناهندگی (Asyl)

. حفاظت پناهندگی (Flüchtlingsschutz)

. حفاظت کمکی (subsidiärer Schutz)

پناهندگی را کسی دریافت میکند که مجبور به ترک کشور خود از روی ترس از تعقیب قانونی دولتی به دلیل نژاد، ملیت، نگرش سیاسی، عقاید دینی و یا عضویت در گروه های اجتماعی مشخص باشد.

حفاظت پناهندگی را کسی دریافت می کند که مجبور به ترک کشور خود از روی ترس از تعقیب غیردولتی به دلیل نژاد، ملیت، نگرش سیاسی، عقاید دینی و یا عضویت در گروه های اجتماعی مشخص باشد.

حفاظت کمکی را کسی دریافت می کند که پناهندگی و حفاظت کمکی دریافت نکند اما در کشور خود در معرض خطر جدی مانند جنگ های داخلی قرار گرفته باشد.