پناهنده (Flüchtling) چه کسی است وقرارداد پناهندگی گنف (Genfer Flüchtlingskonvention) چیست؟

 In

در قرارداد پناهندگی گنف ذکر شده است که چه کسی یک پناهنده است. پناهنده به کسی گفته می شود که مجبور به ترک کشور خود از روی ترس از تعقیب به دلیل نژاد، ملیت، نگرش سیاسی، عقاید دینی و یا عضویت در گروه های اجتماعی مشخص باشد. به جای کلمه پناهنده (Flüchtling) کلماتی همچون پناهجو (Geflüchtete/r) ومهاجر (Migrant) نیز به کار برده می شود. ادارات کلمه پناهنده (ّFlüchtling) را فقط دررابطه با کسانی به کار می برند که قرارداد پناهندگی گنف شامل ایشان شود.