وقتی وضعیت کشور من بهتر شود، چه اتفاقی می افتد؟ آیا ادارات می توانند حق پناهندگی من را تغییر دهند؟

 In

بله، درصورتی که وضعیت کشورشما بهترشود، ادارات می توانند حق پناهندگی را بردارند و یا لغو کنند. اگر شما اطلاعات اشتباه داده باشید ویا چیزی را پنهان کرده باشید و به این دلیل حق پناهندگی گرفته باشید در این حالت نیز ادارات می توانند حق پناهندگی شما را لغو کنند.