وقتی روند کارهای من بیشتر از معمول طول کشید، چه کاری می توانم انجام دهم؟

 In

در بسیاری موارد به دلیل کمبود کارکنان جواب درخواست پناهندگی بسیار طول می کشد که دراین مورد شما می توانید از”شکایت عدم فعالیت” استفاده کنید.