هزینه یک وکیل چه اندازه است؟

 In

میزان هزینه یک وکیل را نمی توان به طور کلی تخمین زد. این بستگی به پیچیدگی مورد حقوقی دارد و این که وکیل چند ساعت روی این موضوع کار خواهد کرد. بهتر است موقع گرفتن وقت از وکیل خود بپرسید که آیا صحبت اولیه هزینه ای دارد وشما چه مقدار برای مشاوره کلی باید پرداخت کنید.