نتیجه شکایت عدم فعالیت چه خواهد بود؟

 In

دادگاه اعلان خواهد کرد کرد که اداره مربوطه به درخواست شما خیلی آرام رسیدگی کرده است و باید سریع تربه آن رسیدگی کند. دادگاه نمی تواند درمورد درخواست پناهندگی شما تصمیم گیری کند، این هنوزهم وظیفه اداره مسئول می باشد. در صورتی که اداره تصمیم خود را گرفته باشد و شما پناهندگی دریافت نکنید، شما می توانید علیه این تصمیم دردادگاه شکایت کنید.