مذاکره شفاهی به چه معناست؟

 In

در صورت شکایت، یک مذاکره شفاهی در دادگاه وجود دارد. در این حالت در مورد موضوع مورد نظر صحبت خواهد شد و سپس رأی دادگاه به صورت شفاهی و بعد به صورت کتبی ویا فقط به صورت کتبی اطلاع داده می شود. دادگاه قادر به تصمیم گیری بدون مذاکره شفاهی نیز می باشد.