فرق بین قانون افراد بیگانه و قانون پناهندگی چیست؟

 In

قانون افراد بیگانه در رابطه با سفروسکونت افراد غیرآلمانی درآلمان می باشد. برای مثال مسائلی همچون محل سکونت، فرصت های شغلی وکمک های اجتماعی شامل این قانون می شوند.

قانون پناهندگی به رسمییت شناختن حالت پناهندگی و اقامت را تنظیم می کند.