فردی که در جستجو پناهندگی است، به چه کسی گفته می شود؟

 In

فرذی که در جستجو پناهندگی اسا، به کسی گفته می شود که مایل ایت درخواست پناهندگی بدهد، اما هنوز این کار را انجام نداده است.