سکونت اجباری (Residenzpflicht) به چه معناست؟

 In

سکونت اجباری به این معناست که تا زمانی که درخواست پناهندگی به اتمام نرسیده است و پناهندگان در یک مکان موقت زندگی می کنند، اجازه ترک این مکان مشخص را ندارند. از تاریخ 1 ژانویه 2015 مدت زمان سکونت اجباری برای پناهندگان به مدت سه ماه تأیین شده است. درصورتی که شما این مکان را ترک کنید، مجبور به پرداخت جریمه خواهید بود و به مکان موقت بازگشتانده خواهید شد.