روند شکایت عدم فعالیت چگونه پیش می رود؟

 In

اگراداره مسئول بیشترازسه ماه درمورد درخواست پناهندگی شما تصمیم نگرفته باشد، شما می توانید ازشکایت عدم فعالیت استفاده کنید. در این صورت باید دادخواست خود را به دادگاه اداری ارسال کنید. در صورت برد شما، اداره مورد نظرموظف است برای مصاحبه از شما هرچه سریع تر یک وقت تعیین کند و درمورد درخواست شما نیز تصمیم گیری کند.

                                                    –> برای اطلاعات بیشتر به قسمت “سؤالات در رابطه با شکایت عدم فعالیت” مراجعه کنید.