روند اعتراض عدم موافقت چگونه پیش می رود؟

 In

بعد از این که اعتراض عدم موافقت خود را به صورت کتبی ارسال کردید، به شما اطلاع خواهد داده شد که اعتراض شما به دست اداره مربوطه رسیده است. اگر اداره مربوطه نظر خود را تغییر ندهد، اعتراض شما از طرف اداره دیگری بررسی خواهد شد. این اداره می تواند از شما دعوت کند که مشکل خود را با ایشان به صورت رو در رو در میان بگذارید. شما مجبور به این صحبت نیستید اما این فرصت خوبی است که مشکلات خود را بیان کنید.

به محض این که اداره دوم تصمیم خود را گرفت، به شما به صورت کتبی و و با دلیل اطلاع خواهد داده شد. اگر با جواب منفی روبه رو شدید می توانید علیه این تصمیم شکایت کنید.