رسیدگی به درخواست پناهندگی من چه مدت زمانی را در برخواهد گرفت؟

 In

بعد از این که شما در خواست پناهندگی خود را داده باشید، اداره مورد نظرمدت سه ماه وقت دارد به درخواست شما رسیدگی کند. درحال حاضر تعداد درخواست ها بسیار زیاد است، طوری که تصمیم گیری درمورد درخواست شما بین شش ماه تا یک سال نیز می تواند طول بکشد.