دستورسکونت (Wohnsitzauflage) چیست؟

 In

درصورت دریافت پناهندگی و یا حفاظت پناهندگی وکمک مالی از دولت آلمان، شخص دریافت کننده مجبور به سکونت در شهرویا محل مشخص می باشد.