حفاظت کمکی (subsidiärer Schutz) چیست؟

 In

حفاظت کمکی را کسانی دریافت می کنند که از حق درخواست پناهندگی و حفاظت پناهندگی محروم باشند، اما در کشور خود در معرض “خطرجدی” قرارگرفته باشند واز کشورخود حمایتی دریافت نکنند. اعدام، شکنجه، رفتارغیرانسانی وخطر جانی از جمله این دلایل هستند.