اگر فرزند من متولد آلمان باشد و من قبل از تولد او درخواست پناهندگی داده باشم، چه خواهد شد؟

 In

اگر فرزند شما بعد ازدرخواست پناهندگی شما درآلمان متولد شده باشد، درخواست پناهندگی براساس دلایل ذکرشده ازطرف شما برای اونیزمعتبرمی باشد. به عنوان سرپرست شما قادرهستید برای فرزند خود دلایلی مضاف بر دلایل ذکر شده مطرح کنید. دراین صورت شما باید ادارات مربوط را درجریان گذارید. درصورتی که درخواست کودک خردسال رد شده باشد، کودک خردسال نمی تواند بدون والدین به کشور خود بازگردانده شود.