اگر درخواست پناهندگی شما رد شود، چه اتفاقی می افتد؟

 In

وقتی درخواست شما رد شود، شما از طرف ادارات مجبور به ترک خاک آلمان خواهید شد. به این عمل ترک خاک (Ausweisung) می گویند. در این صورت شما مدت زمان 30 روز وقت دارید. وقتی درخواست پناهندگی شما “بدون دلیل واضح” رد شود، شما مجبور به ترک خاک در مدت زمان 7 روز خواهید بود. شما می توانید ضد تصمیم ادارات در مقابل دادگاه شکایت کنید. مدت زمان شکایت خیلی کوتاه است. دراین صورت بهتراست فوراً به مرکز مشاوره حقوقی و یا وکیل برای کمک مراجعه کنید.