اعتراض عدم موافقت به چه معناست؟

 In

قبل از اینکه شما ضد تصمیم رد ادارات شکایت کنید، باید اعتراض عدم موافقت را انجام دهید. در این اعتراض ادارات تصمیم خود را دوباره بازرسی می کنند. اگر اعتراض عدم موافقت نیز با جواب منفی روبه رو شد، شما می توانید شکایت کنید. برای اعتراض عدم موافقت نیز مدت زمان معینی در نظر گرفته شده است. دراین صورت بهتراست به مرکز مشاوره و یا وکیل برای کمک مراجعه کنید.