اعتراض عدم موافقت به چه معناست؟

 In

قبل از این که شما ضد تصمیم رد ادارات شکایت کنید، باید اعتراض عدم موافقت انجام گیرد. دراین اعتراض ادارات تصمیم خود را دوباره بازرسی می کنند. اگر اعتراض عدم موافقت نیز با جواب منفی روبه رو شد، شما می توانید شکایت کنید.