اثرتأخیری به چه معناست؟

 In

اثر تأخیری اصطلاحی است که ادارات و دادگاه از آن استفاده می کنند. درصورت تمایل شما می توانید اثر تأخیری را درخواست کنید که در این صورت روند کارهای شما تا زمانی که در مورد عدم موافقت شما تصمیم گرفته شود، متوقف خواهد شد. این به این معناست که شما مجبور به انجام خواسته های ادارات نیستید، تا زمانی که به اعتراض عدم موافقت شما رسیدگی نشده است.