آیا زمان انتظاربرای وکیل طولانی است؟

 In

وقتی وکیل به نفرات زیادی مشاوره بدهد، شما مجبور به صبر کردن خواهید بود. وقتی شما وقت بگیرید، متوجه خواهید شد که زمان انتظار شما چه اندازه طول خواهد کشید.